Skip to main content

Nieuwsbrief van 17 mei 2024

By 17 mei 2024Nieuwsbrief

 

✑ Cursief

Adem van God
De acclamatie bij de voorbeden met Pinksteren is lied 368g: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan.’
We ademen in en uit, en als dat stopt, stopt alles, tenzij we aan de beademing liggen. Dat is het letterlijke ‘adem’.

Maar er is ook het metaforische, poëtische ‘adem’. In het eerste Bijbelboek, Genesis, wordt dat al gebruikt voor de schepping van de mens.
Daar staat: ‘Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus.
Zo werd de mens een levend wezen.’ Prachtig beeld voor wie we ten diepste zijn: stof uit stof, maar bezield met Gods adem, Gods Geest.

Natuurlijk een mens ontstaat uit een eicel en een zaadcel en een wonderlijke mix van DNA en chromosomen.
Maar we zijn ook een homp klei waar leven in geblazen is. God heeft ons de levensadem ingeblazen.
En die levensadem is de Geest van God. Die maakt ons tot mens. Laatst zei iemand: God en Jezus daar kan ik me iets bij voorstellen, maar de Geest?
‘Ach, arme’, dacht ik, wat een gebrek aan verbeelding. ‘De Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede, als adem die ons leven doet’ (lied 691,1).
Wind, een bries, een diepe zucht, adem die leven doet.
Dat vieren we zondag!

Rein Brouwer

 

✑ Bij de vieringen

Zondag 19 mei 2024
Aanstaande zondag is het Pinksteren. Pinksteren is het laatste grote feest van het kerkelijk jaar.
En als je de grote feesten overziet – Kerst, Pasen, Pinksteren – kun je merken dat het draait om Gods aanwezigheid bij ons mensen: op welke manier is God onder ons aanwezig? Waar en hoe kunnen we de Levende ervaren?  

Alles in ons leven heeft echter twee kanten en zo is de ervaring van Gods aanwezigheid onlosmakelijk verbonden met de ervaring van Gods afwezigheid.
Met Pinksteren zijn deze twee kanten ook volop aanwezig. Op welke manier komt de Eeuwige ons nabij met Pinksteren?
En hoe om te gaan met de ervaring van afwezigheid van Gods levengevende Geest? 
Met deze en soortgelijke vragen gaan we bezig in de feestelijke Pinksterdienst in Kerk aan Zee. 

Hartelijke groet en graag tot dan!
Hannah Nováková

 

Autodienst
Autodienst zondag: Gerrie van Ee
Telefoonnummer: 0294 – 26 36 63
Agenda

 

✑ Pinksteren

 

Het Pinksterkleed
Zondag, op eerste Pinksterdag, zal weer het Pinksterkleed in het liturgisch centrum hangen.
Het kleed is vijf jaar geleden voor de kerk gemaakt door Berdien Nieuwenhuizen
en bestaat uit drie lagen organza, alle drie met een eigen kleur: cyclaam, rode-oranje en wit.

Op de kleden heeft ze teksten verwerkt naar aanleiding van het Pinksterverhaal;
ook het gedicht ‘Overgave’ van Maria de Groot (87 jaar), schrijfster, dichter en theoloog, is duidelijk te lezen.
Natuurlijk is de duif, symbool van de Heilige Geest en van de vrede, prachtig weergegeven.

Na de zondag wordt het weer opgeborgen tot volgend jaar.

 

 

✑ Mededelingen

Bestuurlijke samenwerking
Maandag 6 mei hebben de kerkenraden van Muiderberg en Muiden met elkaar gesproken over bestuurlijke samenwerking.
Dat gesprek verliep in een constructieve sfeer en had als uitkomst dat we naar elkaar toe de intentie hebben uitgesproken om de vragen
en mogelijkheden rond de samenwerking op het niveau van de kerkenraad verder te verkennen.

Onze eerste gedachten hierover willen we delen op de komende gemeentevergaderingen, 26 mei in Muiderberg, 2 juni in Muiden.

We horen graag hoe u hiernaar kijkt en wat u ons wilt meegeven.

Gemeentevergadering

Zondag 26 mei is er een gemeentevergadering, aansluitend na de kerkdienst.
We spreken dan over de bestuurlijke samenwerking, maar ook over de jaarrekening van diaconie en kerk.

Open Deur

Op woensdag 12 juni 10.00 uur ontmoeten we elkaar weer in de gesprekskring.
De laatste keer voor de zomer. De eerstvolgende keer na de zomer zal zijn op maandag 9 september, 10.00 uur.
We gaan een keer een andere ochtend proberen, omdat er misschien mensen zijn die niet op woensdagochtend kunnen.

Rein Brouwer

Diaconie

Zondag 19 mei 2024 – Stille hulp in eigen gemeente

 

Enkele keren per jaar wordt in onze kerk gecollecteerd voor ‘stille hulp’.
Het geld dat hierbij wordt ingezameld, wordt aangewend om mensen, die bij de diaconie aankloppen om incidentele hulp, weer op de been te helpen.

In ieder huishouden kan het voorkomen dat er, door onvoorziene omstandigheden, op korte termijn financiële hulp nodig is. 
Vaak is er dan wel een familielid of vriend die je even uit de brand kan helpen; maar ook zij hebben niet altijd de middelen. 
Tegelijkertijd kan er op een gemeentelijke regeling of hulp via een welzijnsinstantie niet worden gewacht.

Zo’n kerkelijk noodfonds als ‘Stille hulp’ is dan een waardevolle manier om tijdelijk financiële of materiële hulp te bieden.
Ook kan er naar acuut knellende rekeningen worden gekeken die zo nodig betaald worden of omgezet worden in een (gedeeltelijke) lening of gift.

 

Samen wordt geprobeerd de problemen inzichtelijk te krijgen, de hulpvraag helder te krijgen en zo nodig te kijken welke instanties ingeschakeld zouden kunnen worden om structurele ondersteuning te kunnen bieden. Denk aan Zorg en ondersteuning Gooise Meren, de Voedselbank of het project SchuldHulpmaatje.

 

Indien u de volledige nieuwsbrief toch graag wilt lezen kan dat.
Graag opgeven via email en u krijgt deze gratis toegestuurd.

Heeft u opmerkingen of info die u wilt delen,
laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl

 

X