Monthly Archives

mei 2021

Nieuwsbrief van 28 mei

By | Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 28 mei 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend
 

✑ Bij de Viering

Zondag 30 mei 10.00 uur o.l.v. ds Abele Buma | Zondag Trinitatis – Zondag van de Drie-eenheid

I.v.m. de Coronamaatregelen wordt er alleen door de voorzangers gezongen.
 

Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner websiteUw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden.


Liturgie 30 mei 

Mw. Verduyn, dhr. Potter en ondergetekende werden in een eerste contact al getriggerd door de bijzonderheid van deze zondag. Voor deze zondag van de Drie-eenheid worden namelijk vanuit de verschillende tradities eigen liturgische kleuren aangereikt.
De kleuren wit, rood en groen kunnen in deze dienst gebruikt worden.
Voor de kleur wit en rood kan gekozen worden als deze zondag wordt gezien als de afsluiting van de grote feesten van onze kerk te weten Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren.
Bij de kleur groen vieren we het begin van een nieuwe tijd. Immers God is nu manifest aanwezig in zijn Vader, Zoon en Heilige Geest Zijn.
Hoe het dogma van de Drie-eenheid precies opgevat moet worden, is vast gesteld op een grote kerkvergadering in Nicea (325 ). In 381 is de juistheid van die formulering nog eens bevestigd in Constantinopel. Het is niet gemakkelijk om dit dogma in al zijn complexheid onder woorden te brengen. Maar het is zo bijzonder dat het belijden van de drie-eenheid zich veel gemakkelijker laat bezingen. Er zijn prachtige liederen over het belijden van deze Drie-eenheid.
In ons liedboek worden een aantal liederen genoemd die bij Trinitatis kunnen worden gezongen. Het rijtje wordt afgesloten met lied 707 dat als titel draagt “Dragende, moederlijke God”. Ook de beginregel van vers 2 en 3 zijn bijzonder: “Gevende, moederlijke Zoon, Zonnige, moederlijke Geest “. Een lied met vier mollen maar met een mooie en niet zo moeilijke melodie, denk ik.

Hartverwarmend om te zingen.
Abele

I.v.m. de Coronamaatregelen wordt er alleen door de voorzangers gezongen.

Hier kunt u uw gift digitaal over te maken. Vermeld duidelijk voor welk doel.

✑ Cursief

De zondag na Pinksteren

 
Zondag Trinitatis = het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid,
God in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 
‘Volstrekt onbegrijpelijk’, zult u zeggen. Helemaal mee eens. En tegelijk is het ook, vind ik, de kortste en meest kernachtige ‘samenvatting’ van het christelijk geloof.
Het woord ‘God’ verwijst naar … -zo ben ik het gaan verwoorden: naar de Stem die in de geloofsgeschiedenis / ontwikkeling van Israël is ‘opgevangen’.
Jezus van Nazareth heeft die Stem op zo’n unieke wijze ingekleurd in woord en daad, noemde die Stem Vader, dat men zei: Zo Vader zo Zoon. De Zoon werd het venster op de Onzienlijke.
Jezus werd daartoe geïnspireerd door de geloofsverhalen in zijn opvoeding: de Wet en de Profeten, door zijn moeder Maria, en trok een eigen spoor in de bezieling van de Geest. Hij tekende een eigen ‘plaatje’ van de Onzienlijke in gelijkenissen en genezingen, in zíjn interpretatie van de Stem.
Dat zijn interpretatie van die Stem niet is verdwenen in de duisternis van zijn dood … dát is het geheim van Pasen, daaruit is de christelijke traditie ontstaan.
Samengevat in het kruisteken:
                    In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 
Piet van Reenen

✑Uit de Kerkenraad

Beroepingscommissie aangesteld

In de afgelopen periode hebben we de voorbereiding voor het beroepingswerk verder gestalte gegeven.
CVK heeft op basis van de vast-gestelde meerjarenbegroting een solvabiliteitsverklaring aangevraagd bij de PKN en als Kerkenraad hebben we de beroepingscommissie kunnen vaststellen.
 
We zijn blij u te kunnen melden dat Annemiek Koers, Karst-Jan Wolters, John Kruithof, Hannie van der Veen en Charlotte van Bree bereid zijn daarin zitting te nemen. In de kerkenraadsvergadering van mei willen we als Kerkenraad graag in gesprek met de beroepingscommissie om een eerste concept van de ‘profielschets’ voor een te beroepen predikant bespreken.
 
Natuurlijk gaan we ook graag met u als gemeente in gesprek. Op 6 juni (na de viering) hopen we u te ontmoeten op de gemeentevergadering. Op dat moment hopen we ook met u de concept profielschets te bespreken, evenals de jaarrekeningen.
Wij kijken er naar uit u te ontmoeten, na dit gure Corona voorjaar een fysieke bijeenkomst. Daar moet u wel getuige van zijn!
 
Brengt me bij mijn laatste punt. U heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van 29 april dat we de kerkdiensten weer houden met bezoekers (max 30). Eindelijk, is het dan zover.
Natuurlijk dient u zich nog wel via welkom@kerkaanzee.nl aan te melden en natuurlijk blijven we de diensten streamen. Laten we hopen dat we dit vooralsnog voor het laatst was dat we als Kerkenraad hierover met u corresponderen.

Namens de Kerkenraad, tot binnenkort!
Teo Kuipers

 

✑Concert aan Zee

Jörgen van Rijen en Friends | zondag 30 mei, 15.00 uur

Met de livestream van dit concert vanuit de Kerk aan Zee in Muiderberg sluiten we het concertseizoen spetterend af. Waarschijnlijk nog steeds zonder toeschouwers maar met de hoop dat we vanaf het najaar weer concertgangers in de kerk mogen ontvangen. Het nieuwe seizoen staat in de steigers en daar gaan we u binnenkort over informeren. Het wordt weer zeer divers en van het hoge niveau dat u van ons gewend bent.

Als u geen abonnementhouder bent kunt u via Eventbrite een E-ticket bestellen, middels een donatie, en krijgt u de link naar het livestream video.

Voor meer info over de musici en een indruk van het programma verwijs ik u naar de website van Concert aan Zee.

De muziek-enthousiastelingen van de Stichting Vrienden van Kerk aan Zee, 

Luc Runderkamp
Anneke Haarsma
Henk van der Veen
Pieter Jan Meindertsma
Liselore Ammerlaan

Klik op deze link om alvast een voorproefje te horen.

De volledige nieuwsbrief van 28 mei is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Mediteren in het OC om de 2 weken olv Eric Goossens

By | Bezinning aan Zee, Rituelen aan Zee

Het mag weer! We gaan vanaf 2 juni iedere twee weken weer live mediteren in het Ontmoetingscentrum ‘de Steeg’, Populierenlaan 2B te Muiderberg. Aanvang 20.00 uur en inloop 19.45 uur. Zoals bekend gaan we in principe uit van open avonden. Je meldt je dus niet aan voor een reeks. Omdat we nog steeds met de corona maatregelen leven, wat inhoud dat we maximaal 10 mensen binnen kunnen laten, vragen we vooralsnog om je van tevoren aan te melden via mediteren@kerkaanzee.nl  
Dit kan op twee manieren:
– Je meldt je aan per keer. Dit kan tot op de dag zelf. Maar besef dat er altijd kans is dat er geen plaats meer is.
– Je meldt je aan voor alle avonden. Indien je toch verhindert blijkt te zijn op een avond laat dat dan z.s.m. weten. We gaan ervan uit dat als je je aanmeldt je ook komt.
 Voor de juiste data zie agenda op de website kerkaanzee.nl

Je bent van harte welkom!
 
Eric en Paul
 

Mediteren in Muiderberg is opgezet vanuit de PIONIERSGROEP als behoefte om een plek in Muiderberg te hebben waar mensen grotendeels in stilte samen komen en samen mediteren. Onafhankelijk van geloof of levensovertuiging.

Je kunt je donatie (minimaal 5 euro per keer) overmaken op: Protestantse Gemeente Muiderberg NL84 RABO 0343 1092 71 ovv Mediteren in Muiderberg
 
 

 

Nieuwsbrief van 21 mei

By | Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 21 mei 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend
 

✑ Bij de Viering

Pinksterviering zondag 23 mei 10.00 uur olv ds Arjette Kuipers

Via livestream video kunt u de viering ook volgen.
De link naar de livestream is te vinden op de banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte.

Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden. 

Liturgie 23 mei

Gevonden op internet over Arjette Kuipers

Arjette Kuipers is specialist leergemeenschap pionieren bij Protestantse Kerk in Nederland. Werkt of heeft gewerkt als pionier voor de protestantse kerk in Amsterdam en voor de jongeren community Taizé in Amsterdam. Daarnaast maakt ze graag muziek en schrijft ze eigen liedjes. Zie www.arjette.nl

Kijk ook eens op de website Zinnig Noord.
In het ouderlingenblad van 2019 vind je pioniers thema’s   Theologie.nl 

Hier kunt u uw gift digitaal over te maken. Vermeld duidelijk voor welk doel.

✑ Cursief

Bij de 50ste Paasdag=Pinksteren

Voor velen is Pinksteren een ‘vaag’ feest, ’t gaat over de geest, over de Geest.
Maar zo vaag is het niet. Als je de geest krijgt, dan raak je enthousiast voor iets, dan ‘zie je het’, weet je wat je moet/wil doen. Als je de geest geeft, verlaat je het leven, dan val je uit de tijd. Dat zou ik niet vaag willen noemen.
 
Handelen in de geest van … dan ga je in het spoor van … dan wordt datgene/diegene je oriëntatiepunt, je kompas.
Het is nogal een verschil of Trump dan wel Biden je kompas is, het bepaalt hoe je tegen het leven aankijkt, je doen en laten.
 
Binnen de christelijke traditie is Jezus van Nazareth ons kompas. Een kompas voor compassie. Dan wordt ‘aan godsdienst doen’ een teken van beschaving waarin het recht van de ander in het samenleven wordt hoog gehouden.
 
Artikel 2 van de UVvdRM (=Universele Verklaring van de Rechten van de Mens): ongeacht ras, kleur, geslacht, seksuele beleving, taal, godsdienst en politiek. Je mag er zijn! Hoe zwak en stemloos ook!
 
Een kort gebed voor Pinksteren: “Laat mij leven in de geest van Jezus van Nazareth. Amen.”
 
Piet van Reenen

✑Kunst aan Zee

U kunt de huidige expositie weer bekijken

De expositie van Riet Blüm en Kees Boer kunt u op de middagen van zaterdag en zondag van 22 en 23 mei van 13.00 tot 16.00 uur nog speciaal bekijken.
Zo gauw de musea open zijn starten wij met een nieuwe expositie!
Reinier Gaadella en Marja Thijsen, dorpsgenoten, wonende in de Dorpsstraat, zullen samen de tentoonstelling verzorgen.
We houden u op de hoogte!Namens de kunstcommissie,
Hannie van der Veen

Pinksterkleed

Vanaf eerste Pinksterdag hangt het prachtige pinksterkleed, gemaakt door Berdien Nieuwenhuizen, weer in de kerk . 
Het kleed bestaat uit drie lagen:
cyclaam-kleurige organza met paarse tekst/gedicht
rood-oranje organza met gele bloemen
witte organza met duif.

Overgave

Laat overgave aan Mij voor alles gaan,
daarin ligt de bron van je kracht.

Zo sprak de scheppende Geest tot mij.
De Altijd levende spoorde mij aan
niet om te strijden of te bedwingen,
Maar om te vallen en vrij te zijn.

Dat ik de zoete terugkeer zou durven,
de vogel worden die ik ben,
in het nest van de trouw,
in de kern van de Naam.

Ik keerde in tot mijzelf.
De vlammen van de Geest laaiden op.

De vuurvogel die ik was liet zich in de diepte gaan,
streek neer op barmhartig water,
een gebed elke golf,
de branding een psalm.

Gedragen door deze zee
ben ik voor stormen gereed.

(Maria de Groot)

✑Concert aan Zee

Jörgen van Rijen en Friends | zondag 30 mei, 15.00 uur

Met de livestream van dit concert vanuit de Kerk aan Zee in Muiderberg sluiten we het concertseizoen spetterend af. Waarschijnlijk nog steeds zonder toeschouwers maar met de hoop dat we vanaf het najaar weer concertgangers in de kerk mogen ontvangen. Het nieuwe seizoen staat in de steigers en daar gaan we u binnenkort over informeren. Het wordt weer zeer divers en van het hoge niveau dat u van ons gewend bent.

Als u geen abonnementhouder bent kunt u via Eventbrite een E-ticket bestellen, middels een donatie, en krijgt u de link naar het livestream video.

Voor meer info over de musici en een indruk van het programma verwijs ik u naar de website van Concert aan Zee.

De muziekenthousiastelingen van de Stichting Vrienden van Kerk aan Zee, 

Luc Runderkamp
Anneke Haarsma
Henk van der Veen
Pieter Jan Meindertsma
Liselore Ammerlaan
 

Klik op deze link om alvast een voorproefje te horen.

De volledige nieuwsbrief van 21 mei is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Afsluiting concertseizoen met Jörgen van Rijen & Friends 30 mei

By | Concert aan Zee, Cultuur aan Zee

Zie  Concert aan Zee en bekijk deze trailer. Met de livestream sluiten we het concertseizoen spetterend af. 
Jörgen van Rijen stond al vele jaren op onze verlanglijst, maar als solotrombonist van het Koninklijk Concertgebouworkest én als veelgevraagd solist wereldwijd was het passen en meten om plek te vinden in zijn agenda. Maar hij komt graag naar Muiderberg met zijn vrienden om muziek te maken die afwijkt van het gebruikelijke orkestwerk.
Deze vrienden hebben Bulgaarse roots. Orkestcollega, solotrompettist Miroslav Petkov en jazzpianist/componist Dimitar Bodurov troffen elkaar in het Amsterdamse muziekleven. Of ze nu Bach, jazz of avant-garde elektronische muziek spelen, hun wortels in de Bulgaarse volksmuziek zijn nooit ver weg. Samen met de vele muzikale interesses van Jörgen ontstond er een on-alledaagse mengeling van muziekstijlen, waarbij het uitgangspunt is dat ieder zijn steentje bijdraagt vanuit zijn eigen innerlijke muzikale stem, een licht ontvlambare cocktail van Inner Voices.
Hun eigen bewerkingen van de Musica Ricercata van György Ligeti vormen de rode draad door het programma, afgewisseld met muziek van o.a. Bartok, Satie en Dimitar Bodurov zelf.
Via Eventbrite kunt u een E-ticket kopen waarmee u het concert live kunt bij wonen. Wij vragen om een vrijwillige bijdrage. U bepaalt zelf de hoogte. Ieder bedrag, hoe klein ook is welkom. Wij maken hierbij gebruik van Eventbrite die u zal vragen een account aan te maken. Log dus op tijd in en kijk en luister op uw eigen laptop, tablet of TV-scherm.

Pinksterkleed is weer te zien in de viering van 23 mei 2021

By | Cultuur aan Zee

Dit prachtige kleed gemaakt door Berdien Nieuwenhuizen hangt weer in de kerk. Het Pinksterfeest gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Plotseling verschijnen vlammen die zich als vuurtongen verspreiden en zich op ieder van de discipelen vastzetten. En zij worden allen vervuld van de Heilige Geest en beginnen op luide toon te spreken, in vreemde talen zoals hen door de Geest wordt ingegeven. 

Read More

Nieuwsbrief van 14 mei

By | Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 14 mei 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend
 

✑ Bij de Viering

Zondag 16 mei 10.00 uur olv ds Piet van Reenen

Met live muziek en publiek (max 30 bezoekers). Graag van tevoren via welkom@kerkaanzee.nl  opgeven. Via livestream video kunt u de viering ook volgen. De link naar de livestream is te vinden op de banner websiteUw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte
Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden. 

Wezenzondag bij Psalm 27 en Johannes 14,18-20.25-26
 
Na Hemelvaart zitten de leerlingen er ‘verweesd’ bij. De Geest is er nog niet, een zondag in de ‘tussentijd’: wat nu? Het verhaal ligt achter je … hoe gaat het leven/je leven nu verder?
Psalm 27 eindigt met: ‘je moet kunnen wachten.’ Maar dat klinkt als ‘vloeken in de kerk’, volgens van Dale en onze hele cultuur: uitermate ongepast! Toch ga ik dat wel aanprijzen: je moet kunnen wachten. En bovendien, zegt Johannes: ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u.’
 
Graag tot zondag, Piet van Reenen.

Liturgie 16 mei

Hier kunt u uw gift digitaal over te maken. Vermeld duidelijk voor welk doel.

✑ Cursief

Wezenzondag 16 mei….

Lied 666,1

 

De Heer is opgetogen
Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen
voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven:
Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van zijn vrede
valt door die woorden heen.
 
Piet van Reenen

✑Kunst aan Zee

Het Pinksterkleed is vanaf 23 mei weer in de kerk te zien!

Het prachtige pinksterkleed is gemaakt door Berdien Nieuwenhuizen. Het kleed bestaat uit drie lagen:
cyclaam-kleurige organza met paarse tekst/gedicht
rood-oranje organza met gele bloemen
witte organza met duif.

Het gedicht, dat bewerkt is in het kleed, is van Maria de Groot.

Als we allemaal weer in staat gesteld zijn naar de kerk te mogen komen, is het de moeite waard om het kleed van dichtbij te bekijken.

Een vrolijk pinksterfeest toegewenst

Mede namens de kunstcommissie,
Hannie van der Veen

 

Overgave

Laat overgave aan Mij voor alles gaan,
daarin ligt de bron van je kracht.

Zo sprak de scheppende Geest tot mij.
De Altijd levende spoorde mij aan
niet om te strijden of te bedwingen,
Maar om te vallen en vrij te zijn.

Dat ik de zoete terugkeer zou durven,
de vogel worden die ik ben,
in het nest van de trouw,
in de kern van de Naam.

Ik keerde in tot mijzelf.
De vlammen van de Geest laaiden op.

De vuurvogel die ik was liet zich in de diepte gaan,
streek neer op barmhartig water,
een gebed elke golf,
de branding een psalm.

Gedragen door deze zee
ben ik voor stormen gereed.

(Maria de Groot)

✑Concert aan Zee

Jörgen van Rijen en Friends | zondag 30 mei, 15.00 uur

Met de livestream van dit concert vanuit de Kerk aan Zee in Muiderberg sluiten we het concertseizoen spetterend af. Waarschijnlijk nog steeds zonder toeschouwers maar met de hoop dat we vanaf het najaar weer concertgangers in de kerk mogen ontvangen. Het nieuwe seizoen staat in de steigers en daar gaan we u binnenkort over informeren. Het wordt weer zeer divers en van het hoge niveau dat u van ons gewend bent.

Als u geen abonnementhouder bent kunt u via Eventbrite een E-ticket bestellen, middels een donatie, en krijgt u de link naar het livestream video.

Voor meer info over de musici en een indruk van het programma verwijs ik u naar de website van Concert aan Zee.

De muziekenthousiastelingen van de Stichting Vrienden van Kerk aan Zee, 

Luc Runderkamp
Anneke Haarsma
Henk van der Veen
Pieter Jan Meindertsma
Liselore Ammerlaan
 

Klik op deze link om alvast een voorproefje te horen.

De volledige nieuwsbrief van 14 mei is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

Nieuwsbrief van 7 mei

By | Nieuwsbrief
Nieuwsbrief 7 mei 2021
Verschijnt voortaan wekelijks op vrijdagochtend
 

✑ Bij de Viering

Zondag 9 mei 10.00 uur olv ds Cristina Pumplun

Met live muziek en publiek (max 30 bezoekers).
Graag van tevoren via welkom@kerkaanzee.nl  opgeven.
Via livestream video kunt u de viering ook volgen.
Vrijdagochtend is de link naar de livestream te vinden op de banner website
Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld ->Digitale collecte

 
Hier vindt u de liturgie.

Mijn werkplek is de Westerkerk in Amsterdam. Daar ben ik als theoloog en cultuurwetenschapper verantwoordelijk voor diverse activiteiten op het gebied van cultuur, geloof en theologie. Gewoonlijk ga ik voor in literair-muzikale vespers, cantatediensten en organiseer ik lezingen. Door corona veranderde mijn werk grotendeels en werd ik producent van het “Woord van de Wester”: korte filmvieringen met muziek, gebed en goede woorden, die wij via de sociale media uitzenden. Ook ben ik verantwoordelijk voor de website en daaraan gerelateerd alle sociale media-kanalen van de kerk. Daarnaast ga ik voor in kerkdiensten op verschillende plekken in het land. De afgelopen tijd ging het dan merendeels om enkel livestreams. Ik zie daarom ook bijzonder uit naar de dienst in Muiderberg, nu er ook mensen in de kerk zelf aanwezig kunnen zijn.

Cristina Pumplun
 
Op ons eigen YouTube kanaal kunt u alle livestream opnames vinden.

✑ Cursief

Blijf mij nabij….

Aan het einde van de film A Bridge Too Far (4 mei) zetten Engelse soldaten dit lied in. En ik dacht: hoogste tijd voor een Vesper met mooie avondliederen. Wat jammer dat we deze liederen nooit meer zingen. En de tekst vergeten.
 
Blijf mij nabij wanneer  
 
1          Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
            De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
            Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
            Der hulpeloze hulp, wees mij nabij.
 
2          Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
            Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
            Alles vervalt in ‘t wisselend getij,
            maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.
 
3          U heb ik nodig, uw genade is
            mijn enig licht in nacht en duisternis.
            Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
            In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
 
4          Ik vrees geen kwaad, want bij mij is de Heer.
            Tranen en leed zijn nu niet bitter meer.
            Waar is uw prikkel, dood, wat dreigt ge mij?
            Ik triomfeer, mij is de Heer nabij.
 
5          Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,
            licht in het duister, wijs de weg omhoog.
            Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.
            In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.
           
Liedboek voor de Kerken 1973, Gezang 392
 
Als je op onderstaande links klikt, hoor je de melodie (en kun je meezingen).
 
https://kerkliedwiki.nl/Blijf_mij_nabij,_wanneer_het_duister_daalt#Tekst
 
Een interessante site met veel informatie over kerkliederen
 
https://www.youtube.com/watch?v=eZe-c7VXqsg
 
In een bewerking van een Leger des Heils koper-ensemble
 
Piet van Reenen

✑Kunst aan Zee

Pinksterkleed

Vanaf eerste Pinksterdag mag het prachtige pinksterkleed, gemaakt door Berdien Nieuwenhuizen, weer in de kerk hangen. Het kleed bestaat uit drie lagen:

cyclaam-kleurige organza met paarse tekst/gedicht
rood-oranje organza met gele bloemen
witte organza met duif.

Het gedicht, dat bewerkt is in het kleed, is van Maria de Groot.

Als we allemaal weer in staat gesteld zijn naar de kerk te mogen komen, is het de moeite waard om het kleed van dichtbij te bekijken.

Een vrolijk pinksterfeest toegewenst

Mede namens de kunstcommissie,
Hannie van der Veen

 
Lees verder in de de Nieuwsbrief op de site.

Vrienden van Kerk aan Zee

4 mei de ‘Last Post’ gespeeld op trompet door  Noor van Keulen

De bedoeling was om vanaf de toren wederom de Last Post en het Wilhelmus te spelen. Door het slechte weer werd deze verplaatst en speelde Noor van Keulen vanuit de deur in de toren. Indrukwekkend om even stil te staan bij de velen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Mooi ook dat we na afloop van de 2 minuten stilte met elkaar buiten het Wilhelmus konden zingen.

Foto gemaakt door John Kruithof vanaf de toren waar hij ook, zij het met moeite, de vlag van half stok ophees naar volledig.

✑ Hemelvaartsdag viering  13 mei

Oecumenische viering in Kerk aan Zee

Een oecumenische dienst rondom Hemelvaart met de kerken: Muiden, Muiderberg en Weesp.
U kunt via de website van uw eigen gemeente bijdrage aan de collectedoelen van deze dienst!
Weet u welkom! Via welkom@kerkaanzee.nl kunt u zich opgeven als u de dienst wilt bijwonen, 10 per kerk en graag 
vermelden uit welke kerk u komt!  Aanvang 10.00.

De volledige nieuwsbrief van 7 mei is hier te vinden.

Heeft u vragen of wilt u de nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? Laat het ons weten via nieuwsbrief@kerkaanzee.nl 

X